Homologacija vozila

Homologacija

Neprestani razvoj tehnologije je praćen i zakonskim regulativama koje, osim što podižu svijest građana, propisuju uvjete koji pozitivno utječu na povećanje sigurnosti vozača i putnika, čuvanju materijalne imovine i smanjuju zagađenje okoliša uzrokovano motornim vozilima.

ECE pravilnici doneseni od strane Ujedinjenih naroda preko Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda za Europu u Genevi odnose se na aktivnu i pasivnu sigurnost vozila, zaštitu okoline od utjecaja motornih vozila i opće uvjete sigurnosti vozila. 

Pri Ekonomskoj komisiji Ujedinjenih naroda za Europu, pod odjeljenjem za unutrašnji promet formirana je Radna grupa za konstrukciju vozila (WP 29) koja donosi na snagu spomenute ECE pravilnike.

Ugovorne strane Sporazuma, svaka za sebe, odlučuju koji će od postojećih pojedinačnih ECE pravilnika primjenjivati na svom teritoriju. Pojedini ECE pravilnici dostupni su na sljedećem linku: http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html

Pojedinačne EEC/EC direktive i EU uredbe donose odredbe o postupcima ispitivanja, odobravanja, označavanja i uzajamnog priznavanja pojedinih dijelova, sklopova i uređaja vozila ali i mogućnost izdavanja odobrenja za tip vozila kao cjeline (WVTA – Whole Vehicle Type Approval). Aktualnosti vezane za EEC/EC direktive i EU odredbe dostupne su na stranici https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/legislation/motor-vehicles-trailers_en

Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji!

Ukoliko su ispunjeni svi zahtjevi proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.

Homologacija tipa vozila

Homologacija tipa vozila je postupak kojim se ispituje jesu li dijelovi i oprema vozila usklađeni s  ECE pravilnicima ili EC/EEC direktivama.

Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i uvoze s namjerom da se prodaju na području Bosne i Hercegovine. 

Ako se vozila proizvode u Bosni i Hercegovini u seriji većoj od 10, homologacija tipa vozila je obvezna.

Zahtjev za provođenje postupka homologacije tipa vozila podnosi se Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže:

• original ili ovjerenu kopiju ugovora koji je podnositelj zahtjeva sklopio s proizvođačem vozila s prijevodom na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini ili original potvrde proizvođača vozila da postoji takav ugovor s prijevodom na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

• ovlaštenje za poduzimanje radnji u postupku homologacije u Bosni i Hercegovini izdano od proizvođača vozila s prijevodom na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

• popunjen odgovarajući obrazac o tehničkim podacima vozila (za vozilo uzorak koje predstavlja tip vozila za koji je podnijet zahtjev; za varijante i izvedbe tipa vozila koje se razlikuju od vozila uzorka)

• spisak homologacijskih obavijesti (odobrenja) i/ili oznaka za vozilo uzorak, te za varijante i izvedbe tipa koji se razlikuju od vozila uzorka, kao proizvođačev dokaz o udovoljavanju vozila, opreme i dijelova vozila propisanim uvjetima, kao i spisak alternativnih homologacijskih obavijesti u slučaju ugradnje iste opreme, sastavnih dijelova i/ili posebnih tehničkih jedinica različitih proizvođača (s različitim homologacijskim oznakama);

• pojedinačne homologacijske obavijesti navedene u spisku iz prethodne točke;

• spisak varijanti i izvedbi tipa vozila, uključujući proizvođačevu oznaku varijante i izvedbe i komercijalni naziv, te objašnjenje uporabljenih slovnih i brojčanih oznaka u strukturi oznake varijante i izvedbe;

• VIN oznaka i identifikacijska pločica proizvođača, uključujući objašnjenje strukture i mjesto postavljanja VIN oznake (slika, crtež i opis), te objašnjenje sadržaja i mjesta postavljanja identifikacijske pločice proizvođača (slika/crtež, opis);

• dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije i administrativnoj taksi.

Ako je za tip vozila proveden jedinstveni postupak homologacije tipa vozila, predviđen za zemlje EU (WVTA), tj. jedinstvena europska homologacija vozila, podnositelj zahtjeva, uz zahtjev, tijelu za homologaciju dostavlja i

• kopiju originalnog dokumenta o jedinstvenoj europskoj homologaciji tipa vozila (WVTA);

• rezultate ispitivanja emisije buke, plinovitih zagađivača i potrošnje goriva;

• COC dokument („Certificate of Conformity“) za vozilo, tamo gdje je propisano.


Homologacija pojedinačnog vozila

Homologacija pojedinačnog vozila je postupak kojim se utvrđuje ispunjava li određeno vozilo tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/20) i odgovarajućim tehničkim specifikacijama, te u slučaju usklađenosti izdaje Potvrdu o usklađenosti.

Provođenje postupka homologacije pojedinačnih cestovnih motornih i priključnih vozila te oblik i sadržaj obrazaca koji se upotrebljavaju u provođenju postupka homologacije vozila uređuje se Naputkom o provođenju postupka homologacije pojedinačnog vozila HPV-UP 0.0 („Službeni glasnik BiH“, broj: 46/19.

Homologacija pojedinačnog vozila se provodi se za rabljena vozila iz uvoza, za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Zahtjev za provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila koji sadrži i tehničke podatke o vozilu podnosi dobavljač vozila (podnositelj zahtjeva) organizaciji određenoj za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem jednog od ovlaštenih tehničkih servisa. Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna ili fizička osoba.

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže original dokaz proizvođača o usklađenosti vozila, opreme i dijelova vozila s propisanim uvjetima – potvrdu proizvođača. Potvrdu proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u Bosni i Hercegovini, a ukoliko u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika istu može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik iz inozemstva.

Umjesto potvrde proizvođača podnositelj zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti („COC dokument – Certificate of Conformity“) koja se izdaje za sva vozila za koja je provedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila („WVTA – Whole Vehicle Type Approval“). Podaci u „COC dokumentu” moraju, preko tijela za homologaciju, biti provjereni od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača u Bosni i Hercegovini, a ako u Bosni i Hercegovini nema ovlaštenog zastupnika onda u inozemstvu ili na drugi način kako to utvrdi tijelo za homologaciju.

Uz zahtjev za provođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila dostavlja se i:

• prometna dozvola (za rabljena vozila) i/ili

• kupoprodajni ugovor, i/ili

• račun, i/ili

• jedinstvena carinska isprava,

• potrebni proizvođačevi tehnički podaci o vozilu (npr. odobrenje tipa, tehnički opis vozila i sl.) i

• dokaz o plaćenim naknadama za provođenje postupka homologacije.


Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila

Centar za cestovni promet je ovlašteno tijelo, unutar koznzorcija kojeg čine Centar motor d.o.o. Široki Brijeg kao nositelj konzorcija, „Centar za automobilsko inženjerstvo“ d.o.o. Banja Luka i “Informacioni inžinjering Sirius 2010” d.o.o. Banja Luka , za obavljanje poslova homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme.

Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila provodi se za nove dijelove koji se proizvode u inostranstvu i uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a namijenjeni su za dalju prodaju, kao i za serijski proizvedene dijelove u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 41/08), prije njihovog stavljanja na tržište BiH, a na osnovu Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za dijelove, uređaje i opremu vozila pri homologaciji tipa („Službeni glasnik BiH“, broj 23/19; u daljem tekstu: Odluka).

Zahtjev za provođenje postupka homologacije tipa dijelova, uređaja i opreme vozila, podnosi dobavljač ili proizvođač Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine , putem konzorcija određenog za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije.

Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila organizuje se i provodi u potpunosti elektronski, putem informacionog sistema.

U zahtjevu se navode sljedeći podaci:
a) naziv i adresa podnosioca zahtjeva,
b) mjesto i datum podnošenja zahtjeva,
c) podaci o kontakt osobi

U specifikaciji za svaki tip dijela, uređaja i opreme vozila se daju sljedeći podaci:
a) naziv dijela, uređaja i opreme vozila,
b) broj UNECE pravilnika,
c) naziv proizvođača,
d) marka (komercijalni naziv proizvođača),
e) karakteristični parametar dijela,
f) oznaka tipa dijela, uređaja i opreme vozila,
g) homologacijska oznaka tipa dijela, uređaja i opreme vozila,
h) položaj homologacijke oznake
i) posebna napomena

Uz zahtjev podnosilac zahtjeva prilaže:
a) dokaze o homologacijskoj podobnosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila (homologacijska odobrenja, a po potrebi i tehnički izvještaji ovlašćene laboratorije),
b) objašnjenje upotrijebljenih slovnih i brojčanih oznaka u strukturi oznake, po potrebi i
c) dokaz o plaćenoj naknadi za provođenje postupka homologacije.

Tijelo za homologaciju može, po potrebi, tražiti dostavljanje dodatne dokumentacije proizvođača o tipu dijela, uređaja i opreme vozila kojom se dokazuje vjerodostojnost podataka navedenih u obrascu o tehničkim podacima i/ili druge dokumentacije.

Ako su na osnovu dokumentacije zadovoljeni propisani uslovi, izdaje se Certifikat o usklađenosti tipa dijela, uređaja i opreme vozila.